Przejdź do treści

Pytania i odpowiedzi

Na tej stronie możesz sprawdzić, czy nie już gotowej odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie. Wyszukiwanie zagadnienia najlepiej rozpocząć poprzez wpisanie frazy w wyszukiwarce przeglądarki. Wyszukiwarkę możesz uruchomić zazwyczaj kombinacją klawiszy ctrl + F.  Jeśli nie ma tu odpowiedzi na Twoje pytanie, prześlij maila na pomoc.zone@gunb.gov.pl.

Top 5

Top 5

Nie, każda zmiana źródła ciepła wymaga złożenia nowej deklaracji. Należy pamiętać, że nowa deklaracja powinna obrazować stan faktyczny, zatem należy w niej wpisać wszystkie źródła zainstalowane w budynku/lokalu.

Edycja deklaracji służy tylko korekcie oczywistych omyłek pisarskich czy błędów w danych adresowych budynku.

Tak, każdy obywatel ma możliwość wykonania samodzilnej inwentaryzacji swojego budynku. Należy zalogować się za pomocą usługi login.gov.pl do systemu CEEB i wybraąc zakładkę "Inwentaryzacja".

Zamówienie wykonania okresowej kontroli przewodów kominowych można wykonać na dwa sposoby:

 • tak jak dotychczas, np. telefonicznie, mailowo, na podstawie wewnętrznych umów,
 • za pomocą systemu CEEB po zalogowaniu się poprzez login.gov.pl osoby zamawiającej (w systemie nie ma możliwości założenia konta firmowego/instytucjonalnego).

Elektroniczne dokumenty są dostępne na koncie użytkownika, jeśli zamówienie wykonania przeglądu przewodów kominowych było złożone w systemie CEEB. Aby złożyć zamówienie należy wejść w zakładkę “Zamówienia".

Jeżeli zamówienie usługi było zrealizowane poza systemem CEEB, wówczas dokumenty związane z realizacją takiej usługi będą dostępne do pobrania przez stronę internetową. Potrzebne będzie podanie unikalnego identyfikatora dokumentu (UID) i adresu poczty elektronicznej.

Komunikat o wpisie do wykazu osób uprawnionych jest przesyłany w momencie, gdy wniosek o wpis zostanie zaakceptowany bądź odrzucony. Czas oczekiwania na utworzenie konta od dnia wysłania wniosku to około siedem dni.

Regulacje prawne

Ustawa, komunikaty, dane osobowe

Zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2020 r. poz. 556) deklaracja zawiera takie informacje jak:

a)       imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;             

b)      adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;

c)        informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;

d)      numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);

e)      adres e-mail (opcjonalnie).

Dane gromadzone w CEEB zostały zdefiniowane wprost w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Szczegółowy zakres danych gromadzonych w CEEB został doprecyzowany na poziomie rozporządzenia w sprawie szczegółowych danych i informacji gromadzonych w centralnej ewidencji emisyjności budynków, który jest publicznie dostępny na stronie Sejmu RP (strona 431) pod linkiem: https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/465F877DB5A979F9C12585D1002DA106/%24File/574.pdf

Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Przedmiotowe rozwiązania ustawowe zostały wprowadzone ustawą nowelizującą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2127).

 • Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków tj. z dnia 23 października 2023 r. (Dz.U. z2023 r. poz. 2496)
 • Komunikaty Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28.07.2023 r. określające wejście w życie przepisów wdrożenia rozwiązań technicznych dot. centralnej ewidencji emisyjności budynków na dzień 18.09.2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 829, 1453, 830, 1454, 828, 1455)

Wprowadzenie CEEB nie zmienia obowiązujących zasad dotyczących sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi w zakresie ich archiwizacji. Posiadanie systemu informatycznego klasy EZD do zarządzania elektroniczną dokumentacją jest w zupełności wystarczające. W tym zakresie zalecamy kategorię JRWA nr 603 - Monitoring w zakresie ochrony środowiska. Więcej informacji znajduje się na stronie Archiwum Dokumentów Elektronicznych. Przydatny artykuł: https://gov.legalis.pl/czy-archiwizacja-dokumentow-elektronicznych-to-problem/

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie składania deklaracji o użytkowanym źródle ciepła lub spalania paliw, o której mowa w art. 27g ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 554, z późń. zm.) o  wspieraniu  termomodernizacji  i  remontów  oraz  o  centralnej  ewidencji  emisyjności  budynków,  dalej zwaną „ustawą” , oraz w art.  15 ustawy z dnia 28 października 2020 r. (Dz.U.  z  2020  r.  poz.  2127)  o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw jest Minister Rozwoju i Technologii (MRiT).

Przetwarzanie danych obywa się zgodnie z RODO - podstawą  prawną  przetwarzania jest  art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO,  tj.  wypełnienie  obowiązku  prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z realizacji art.  27a  ust.  1 ustawy, tj.  prowadzenia  centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dostęp do danych osobowych mają osoby uprawnione, o których mowa w art. 27 b ust. 1 ustawy, pracownicy Ministerstwa Rozwoju i Technologii w  zakresie,  w jakim jest to konieczne do realizacji zadań. Ponadto dane osobowe są udostępniane organom administracji publicznej, w tym wójtom, burmistrzom, prezydentom miast oraz innym instytucjom, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, zgodnie z art. 27d ustawy.

 

Formularz deklaracji papierowej (jak i elektronicznej) zawiera klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych i nie trzeba załączać dodatkowych dokumentów.

Organy wykonawcze gminy przetwarzają dane osobowe w związku z realizacją obowiązków wynikających wprost z przepisów prawa, nie jest zatem potrzebne zawieranie w tym zakresie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych z ministrem właściwym ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Regulacje prawne

Weryfikacja danych

Zgodnie z zaprojektowanymi regulacjami przewiduje się mechanizmy weryfikacji wskazywanych w deklaracji danych, w tym podawanego sposobu ogrzewania. Ma to miejsce w trakcie czynności dokonywanych przez tzw. osoby uprawnione do wprowadzania danych i informacji do CEEB, które dokonają inwentaryzacji budynku, a więc są to:

 • przeprowadzający kontrolę, o której mowa w art. 379 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (określane dalej jako: POŚ) w zakresie:

    a) źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, niewymagającego pozwolenia, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 2 POŚ albo zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 ust. 1 POŚ;

    b) spełnienia wymagań określonych w uchwale, o której mowa w art. 96 ust. 1 POŚ;

    c) uiszczenia należnej opłaty za korzystanie ze środowiska, o której mowa w art. 284 ust. 1 POŚ.

 • przeprowadzający kontrolę, o której mowa w art. 9u ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie:

    a) gospodarowania odpadami komunalnymi;

    b) odprowadzania nieczystości ciekłych.

 • przeprowadzający kontrolę, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza przez przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców;
 • przeprowadzający kontrolę przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 • usuwający zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych, stosownie do przepisów wydanych na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

 

Weryfikacja danych wskazanych samodzielnie przez właściciela lub zarządcę budynku nastąpi w toku czynności dokonywanych przez osoby wpisane do wykazu osób uprawnionych CEEB.

System CEEB został oparty na założeniu weryfikacji wprowadzanych danych przez osoby dokonujące inwentaryzacji budynku podczas niezależnych od siebie czynności. W deklaracji obywatel wskaże podstawowy zakres danych dotyczący jego budynku. Prawidłowość wprowadzonych danych zostanie następnie zweryfikowana, np.: przez kominiarza przeprowadzającego przegląd komina, który potwierdzi to co zostało wskazane w deklaracji, uzupełni o dodatkowe dane lub dokona modyfikacji już tych istniejących.

W CEEB został udostępniony moduł raportowy, który pozwoli na wygenerowanie informacji dotyczących złożonych deklaracji w zakresie źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach i lokalach. Na tej podstawie urząd gminy posiada informacje, dla których punktów adresowych nie złożono deklaracji.

Regulacje prawne

Sankcje

Przepisy wprowadzające obowiązek złożenia deklaracji zostały wzmocnione przepisami sankcyjnymi, uwzględniającymi jednocześnie instytucję czynnego żalu.

W art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadza się sankcje karne, które mogą być nakładane w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie deklaracji CEEB. Za brak złożenia deklaracji grozi grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Jeżeli jednak zreflektujemy się, że nie złożyliśmy deklaracji zanim organ wykonawczy (w tym wypadku: wójt, burmistrz lub prezydent miasta) "poweźmie o tym informację", możemy uniknąć kary, składając stosowną deklarację  w ramach czynnego żalu.

W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554), został dodany rozdział 5b „Przepis karny”, a w nim art. 27h ustawy, który określa sposób karania oraz tryb prowadzonego postępowania:

 • Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie składa w terminie deklaracji, o której mowa w art. 27g ust. 1, podlega karze grzywny.
 • Nie podlega karze za wykroczenie, o którym mowa w ust. 1, sprawca, który złożył deklarację po terminie, jeżeli złożenie deklaracji nastąpiło przed dniem, w którym wójt, burmistrz lub prezydent miasta powziął wiadomość o popełnieniu wykroczenia.
 • Orzekanie w sprawach o czyn określony w ust. 1 następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2020 r. poz. 729 i 956).

Penalizując wymienione zachowanie, uznano, że będzie ono stanowić wykroczenie zagrożone karą grzywny. Wprowadzane rozwiązanie ma pełnić funkcję prewencyjną i dyscyplinującą obowiązanych do składania deklaracji, aczkolwiek nie ma na celu bezwarunkowego karania osób, które takiej deklaracji nie złożyły. Zatem, czynem podlegającym sankcji w postaci grzywny nakładanej w drodze mandatu karnego lub orzeczenia sądu jest – nie złożenie deklaracji w odpowiednim terminie. Z ust. 3 wynika wprost, że orzekanie z tego tytułu następuje w trybie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenie.

Sankcją przewidzianą w ustawie jest kara grzywny, która nakładana jest w ramach postępowania mandatowego lub w formie orzeczenia sądu na skutek złożonego wniosku o ukaranie. Grzywny nie są nakładane w drodze decyzji administracyjnych – to nie jest administracyjna kara pieniężna. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia nie przewiduje takiej możliwości. W tym wypadku nie mają zastosowania przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Ustawodawca nie przewidział kar dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) za brak wprowadzenia danych z deklaracji papierowych do systemu. Ustawodawca nie przewidział również kar dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) za wprowadzenie danych z deklaracji papierowych do systemu po terminie.

Takim działaniem jednak zaprzepaścimy możliwość walki z problemem smogu w Polsce, zwłaszcza, że dane te mają służyć przede wszystkim gminom w realizacji polityk związanych z ochroną powietrza w Polsce oraz prowadzenia na szeroką skalę inwentaryzacji budynków w zakresie eksploatowanych w nich źródeł ciepła lub spalania paliw.

 

Nie, kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia nie przewiduje takiej możliwości. W tym wypadku nie mają zastosowania przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Kary pieniężne nakładane w formie grzywny stanowić będą dochody własne gminy. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554) nie przesądza, na jakie zadania środki te powinny zostać przeznaczane, ale wydaje się, że zasadnym jest, aby środki z tego tytułu były skierowane na zadania w obszarach związanych z ochroną powietrza.

Nie wszczynamy postępowania administracyjnego. W przypadku stwierdzenia wykroczenia określonego w art. 27h ust. 1 ustawy, właściwy organ (wójt, burmistrz, prezydent miasta) zobowiązany jest do dokonania czynności zgodnie z procedurą określoną w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenie.  Orzekanie następuje w postępowaniu: zwyczajnym, przyspieszonym albo nakazowym. Orzekanie w postępowaniu zwyczajnym następuje wówczas, gdy brak jest podstaw do rozpoznania sprawy w postępowaniu przyspieszonym albo nakazowym. W wypadkach wskazanych w ustawie i na zasadach w niej określonych uprawniony organ może nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego. Stosownie do art. 95 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (Kpsw), postępowanie mandatowe prowadzi Policja, a inne organy, gdy przepis szczególny tak stanowi. Tym przepisem szczególnym pozostaje art. 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1795), który w pkt 4 i 5 określa uprawniania strażnika przyznając mu prawo do:

– nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia;

– dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych – w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

W przypadku gmin posiadających straże gminne/miejskie uprawnionym do nałożenia mandatu będzie zatem strażnik gminny/miejski. W przypadku gmin, które nie posiadają straży gminnych/miejskich, pozostaje złożenie wniosku o ukaranie do sądu i występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego lub też zwrócenie się do Policji w celu nałożenia mandatu.

Należy pamiętać, że przepisy ustawy przewidują jednocześnie instytucję czynnego żalu. W art. 27h ust. 2 ustawy wprowadzono bowiem sankcje karne nakładane w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie ww. deklaracji. Penalizując wymienione zachowanie, uznano, że będzie ono stanowić wykroczenie zagrożone karą grzywny. Wprowadzane rozwiązanie ma pełnić funkcję prewencyjną i dyscyplinującą obowiązanych do składania deklaracji, aczkolwiek nie ma na celu bezwarunkowego karania osób, które takiej deklaracji nie złożyły. Z uwagi na fakt, że właściciel lub zarządca budynku lub lokalu może nie dotrzymać terminu złożenia deklaracji, art. 27h ust. 2 ustawy rozstrzyga, że niedotrzymanie tego terminu nie stanowi podstawy do automatycznego zastosowania sankcji karnych, które zostało tym samym uzależnione od powzięcia przez organ wiadomości o popełnieniu przedmiotowego wykroczenia. Z tego też względu wprowadzono możliwość zastosowania tzw. czynnego żalu w sytuacji, w której złożenie deklaracji miało w ogóle miejsce i nastąpiło przed dniem, w którym wójt, burmistrz lub prezydent miasta powziął wiadomość o popełnieniu wykroczenia.

 

Regulacje prawne

Terminy

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wprowadza do ewidencji dane i informacje zawarte w deklaracji z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję w terminie 30 dni od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej w przypadku nowo uruchomionych (tj. po 1 lipca 2021 r.) źródeł ciepła lub spalania paliw.

W przypadku  źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych przed 1 lipca 2021 r., termin ten wynosi 6 miesięcy od dnia otrzymania przez gminę deklaracji w postaci pisemnej.

Składanie deklaracji rozpoczęło się 1 lipca 2021 r. Od tego dnia właściciel/zarządca budynku, w którym źródła ciepła lub spalania paliw zostały uruchomione po raz pierwszy przed dniem 1 lipca 2021 r., miał  czas do 30 czerwca 2022 r. na ich zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

W przypadku budynku, w którym źródło ciepła lub spalania paliw zostało uruchomione po dniu 1 lipca 2021 r. - termin na złożenie deklaracji wynosi 14 dni od momentu jego uruchomienia.

 

Deklaracja dotyczy wszystkich źródeł ciepła lub spalania paliw, tak więc termin dla źródła ciepła lub spalania paliw już istniejącego to 12 miesięcy, natomiast dla nowego źródła ciepła lub spalania paliw będzie to termin 14 dni.

Nigdy. Deklarację składane są od 1 lipca 2021 r. w sposób ciągły.  Dla źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych przed tą datą, termin na złożenie deklaracji wynosił 12 m-cy – upływał zatem z dniem 30 czerwca 2022 r. Natomiast w przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw uruchamianych obecnie termin ten wynosi 14 dni.

Tak, właściciel lub zarządca budynku lub lokalu składa deklarację w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub spalania paliw.

 

 

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków, a dokładnie rozdział 5a (art. 27) tej ustawy, który wszedł w życie w dniu 18/09/2023 zgodnie z komunikatem ministra rozwoju i technologii.

Przegląd kominiarski to obowiązek, który określa konkretna podstawa prawna. Każdy właściciel lub zarządca nieruchomości ma obowiązek przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego przewodów kominowych co najmniej raz w roku. Mówi o tym art. 62 ustawy - Prawo budowlane.

 

Zgodnie z art. 62a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane protokół w zakresie kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) przeprowadzanej na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy, jest sporządzany w formie dokumentu elektronicznego, z wykorzystaniem systemu CEEB.

Natomiast forma składania dokumentów, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy – Prawo budowlane, nie zmieniła się. Ustawodawca nie wprowadził w tym zakresie zmian.

Jak wynika z art. 62a ust. 5 ustawy – Prawo budowlane protokół w zakresie kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) przeprowadzanej na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c, jest sporządzany w formie dokumentu elektronicznego, z wykorzystaniem systemu CEEB.

 

Przepis nie przewiduje żadnych wyjątków w tym zakresie ani nie dopuszcza formy papierowej protokołu.

 

Kto i w jaki sposób korzysta z systemu

Właściciel/zarządca

Deklaracje  można składać:        

 • w formie elektronicznej, czyli przez Internet wykorzystując do tego aplikację na stronie https://ceeb.gov.pl,
 • w formie papierowej - wypełniony dokument należy wysłać listem za pośrednictwem poczty albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta (zgodnie z lokalizacją budynku).

 

Deklaracje do wysyłki papierowej są dostępne do pobrania na stronie głównej w sekcji "Do pobrania".   

Deklarację składamy za pośrednictwem systemu CEEB – tak bowiem stanowi art. 27g ust. 2 pkt 1 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Najemca nie ma obowiązku zgłaszania źródeł ciepła lub spalania paliw. Obowiązek ten nałożony jest na właściciela/zarządcę budynku lub właściciela lokalu.

Jeśli osoby mieszkające w bloku korzystają ze wspólnego źródła ciepła lub spalania paliw, nie muszą składać deklaracji, o ile takiego obowiązku dochowa za nich zarządca budynku. Natomiast jeżeli w lokalu jest indywidualne źródło ciepła np. kominek, to taką deklarację trzeba złożyć samodzielnie.

Jeżeli w budynku znajduje się źródło ciepła lub spalania paliw, należy złożyć deklarację niezależnie od miejsca zamieszkania czy pobytu właściciela. Nieużywane źródła podlegają zgłoszeniu jako zainstalowane, nieeksploatowane oraz bez wskazywania funkcji.

W przypadku budynków, w których brak jest uregulowanej sytuacji prawnej (np. brak właściciela budynku, niezakończone postępowanie spadkowe, itd.) - nie ma jednocześnie zobowiązanego do złożenia deklaracji.

Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku lub lokalu.

W przypadku budynków/lokali, w których występuje współwłasność nieruchomości dochodzi do tzw. odpowiedzialności solidarnej. W przypadku złożenia deklaracji tylko przez jednego ze współwłaścicieli należy uznać spełnienie tego obowiązku odnoszącego się przecież do budynku. Brak jest również podstaw do karania tego współwłaściciela, który deklaracji nie złożył dla tego budynku.

Tak.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków tworzy rejestr wszystkich źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw, które w swojej mocy cieplnej nie przekraczają 1 MW – w związku z tym właściciela, który posiada w swojej altanie na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych (ROD) piec grzewczy, w tym również tzw. kozę, będzie obowiązywało zgłoszenie źródła spalania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), niezależnie od formy prawnej użytkowania budynku.

Deklarację w każdym przypadku składa właściciel/zarządca nieruchomości. Należy podać adres zgodny ze stanem faktycznym. Jeżeli budynek nie ma nadanego numeru to istnieje możliwość dodania go do bazy CEEB. W tym celu należy wypełnić metrykę budynku, zaznaczyć checkbox: nie znalazłeś swojego budynku, wpisz go ręcznie i pole z nr budynku pozostawić puste. Deklaracje, które są składane do CEEB dotyczą budynków i lokali (mieszkalnych i niemieszkalnych), które posiadają źródło ciepła lub spalania paliw. Wprowadzeniu do CEEB podlegają wszystkie kategorie obiektów wskazane w formularzach deklaracji A i B, w tym m.in. altany z odrębnym źródłem ciepła (formularz typ B, poz. 18 w sekcji A09).

W przypadku budynków wielorodzinnych zarządzanych przez zarządców budynków, informacje o tym kto pełni tę funkcję można pozyskać np. od wspólnoty mieszkaniowej, zarządu spółdzielni mieszkaniowej, itp.

Deklaracja przewiduje zgłoszenie wielu źródeł ciepła w obrębie jednego budynku.

Oczywiście istnieje taka możliwość, o tyle o ile dysponują wiedzą na temat indywidualnego źródła ciepła lub spalania paliw w danym lokalu.

Deklaracje, które są składane do CEEB dotyczą budynków i lokali (mieszkalnych i niemieszkalnych), które posiadają źródło ciepła lub spalania paliw. Wprowadzeniu do CEEB podlegają wszystkie kategorie obiektów wskazane w formularzach deklaracji A i B, w tym m.in. altany z odrębnym źródłem ciepła (formularz typ B, poz. 18 w sekcji A09).

W deklaracji właściciel domu powinien zgłosić wszystkie źródła ogrzewania. Wskazuje on bowiem informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Można użyć funkcji powielenia deklaracji.

Funkcjonalność umożliwia wielokrotne powielenie treści deklaracji i przypisanie jej do kolejnych adresów budynków. W procesie uwzględniono możliwość edytowania danych powielanej deklaracji oraz dodania nowej metryki budynku.

 

Studia przypadków

Dla gminy - deklaracje niepełne i z błędami

W takim wypadku należy wprowadzić do systemu dane w niej zawarte. Organ nie jest zobowiązany do wzywania właściciela/zarządcy do uzupełnienia deklaracji. Zgodność danych ze stanem faktycznym zostanie w przyszłości zweryfikowana (np. podczas corocznego przeglądu kominiarskiego).

Deklaracja musi być podpisana – stanowi oświadczenie woli składającego deklarację. W przypadku braku podpisu pod deklaracją, urzędnik powinien wezwać składającego deklarację do uzupełnienia tego braku w trybie przewidzianym w art. 64 §2 KPA.

Aby edytować deklarację, konieczne jest wyszukanie deklaracji w zakładce Deklaracje i wybranie opcji: Edytuj (poprzez wybór Akcji (3 kropki)). Edycja jest możliwa w zakresie oczywistych omyłek pisarskich. Nie ma mozliwości edycji rodzaju paliwa lub źródła ciepła.  

Ważne: opcja edycji nie dotyczy aktualizacji deklaracji. Jeżeli do urzędu gminy/miasta została złożona kolejna deklaracja przez obywatela, która zawiera aktualizacje w zakresie np. źródła ciepła lub spalania paliw, konieczne jest dodanie nowej deklaracji do bazy CEEB. 

Opcja edycji możliwa jest w panelu urzędnika oraz w panelu obywatela.

 

Tak, jest możliwość wprowadzenia deklaracji z niepełnymi danymi. System zasygnalizuje brak wszystkich informacji, natomiast pozwoli na zapisanie deklaracji w systemie.

Studia przypadków

Dla włascicieli/zarządców - jak prawidłowo wypełnić deklarację

W przypadku, gdy garaż jest w bryle domu, ale ma odrębne źródło ciepła niż dom wówczas w deklaracji typu A pkt. C01 zaznaczamy checkbox i dodatkowo wypełniamy i dołączamy deklarację typu B. Jeśli garaż jest budynkiem wolnostojącym z własnym numerem budynku wówczas składamy deklarację typu B. We wszystkich opisanych wyżej przypadkach należy wybrać pozycję nr 02 - kocioł na paliwa stałe z ręcznym podawaniem paliwa/zasypowy.

Obowiązek złożenia deklaracji istnieje również w przypadku np. miejskiej sieci ciepłowniczej.

Deklaracje dotyczącą źródeł ciepła lub spalania paliw składa właściciel lub zarządca tego budynku lub lokalu. Jeżeli właścicielem budynku jest gmina to obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na gminie. Najemca punktu aptecznego w budynku urzędu gminy nie jest zobowiązany do złożenia deklaracji.

 

Dla każdego budynku należy złożyć odrębną deklarację z uwzględnieniem w jednej deklaracji (budynek 6A) rodzaju źródła ciepła lub spalania paliw (np. kotła, pieca, miejskiej sieci ciepłowniczej itp. wskazanych w sekcji B01), a w drugim budynku (7A) lokalnej sieci ciepłowniczej.

Dla każdego budynku (z zastrzeżeniem, że posiadają inne numery porządkowe) należy złożyć odrębną deklarację z uwzględnieniem w jednej deklaracji rodzaju źródła ciepła lub spalania paliw (np. kotła, pieca, miejskiej sieci ciepłowniczej itp. wskazanych w sekcji B01), a w innych budynkach lokalnej sieci ciepłowniczej.

W przypadku kotła posiadającego konkretną klasę należy wskazać to poprzez znaczenie odpowiedniego pola w sekcji B02. Jeżeli na tabliczce znamionowej kotła brak jest informacji na temat jego odpowiedniej klasy należy wypełnić poz. 01 „Poniżej klasy 3 lub brak informacji”. W przypadku kotłów klasy 5 spełniających normy Ekoprojektu należy wskazać poz. 04 – Klasa 5.

Tak. Jeżeli pod zarząd nadleśnictwa podlegają zarówno budynki mieszkalne jaki i budynki niemieszkalne, należy złożyć oba typy deklaracji.

Obowiązek składania deklaracji dotyczy właściciela lub zarządcy budynku. Co do zasady zarządca składa informacje dotyczącą wspólnych źródeł ciepła lub spalania paliw, jeżeli jednak posiada wiedzę, może złożyć również deklaracje w zakresie źródeł indywidualnych w tym przedmiotowego bojlera. Jednakże, co do zasady obowiązek złożenia deklaracji w zakresie indywidualnego źródła ciepła spoczywa na właścicielu.

Dla każdego budynku należy złożyć odrębną deklarację z uwzględnieniem w jednej deklaracji (budynek 1) rodzaju źródła ciepła lub spalania paliw (np. kotła, pieca, miejskiej sieci ciepłowniczej itp. wskazanych w sekcji B01), a w odrębnych deklaracjach dla drugiego i trzeciego budynku lokalną sieć ciepłowniczą.

W przypadku, kiedy jest jedno źródło ciepła lub spalania paliw dla lokali mieszkalnych i niemieszkalnych wystarczy, że wypełnimy deklarację A wskazując wszystkie lokale mieszkalne w danym budynku.

Tak, garaż należy zakwalifikować jako lokal niemieszkalny, przy czym deklarację typu B wypełniamy tylko jeśli garaż posiada swoje odrębne źródło ciepła. W przypadku, gdy garaż ma wspólne źródło ciepła z budynkiem jednorodzinnym deklaracji B nie wypełniamy.

Nie. Deklaracje składa się tylko i wyłącznie dla budynków/lokali z zainstalowanym źródłem ciepła lub spalania paliw.

Dopuszcza się możliwość złożenia deklaracji przez pełnomocnika właściciela nieruchomości na zasadach ogólnych.

Dla domków letniskowych należy złożyć deklarację B, w punkcie A09 zaznaczyć poz. 18 (Pozostałe budynki/lokale niemieszkalne, gdzie indziej nie wymienione).

Jeżeli budynek nie ma nadanego numeru to istnieje możliwość dodania go do bazy CEEB. W tym celu należy wypełnić metrykę budynku, zaznaczyć checkbox: nie znalazłeś swojego budynku, wpisz go ręcznie i pole z nr budynku pozostawić puste.

Tak, zgłoszeniu podlega każde zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw wskazane w sekcji B01 deklaracji, nawet jeżeli nie jest obecnie eksploatowane lub jest eksploatowane rekreacyjnie.

Właściciel budynku powinien złożyć jedną deklarację z uwzględnieniem wszystkich źródeł ciepła lub spalania paliw znajdujących się we wszystkich lokalach w tym budynku.

W takim przypadku możliwe jest wypełnienie zarówno deklaracji A jak i B. Wybór należy do właściciela/zarządcy budynku lub lokalu.

Jeżeli kościół i plebania mieszczą się pod tym samym adresem wystarczy złożyć deklarację A lub B ze wskazaniem przedmiotowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Urządzenia chłodzące pomieszczenia, nawet z funkcją grzania, nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia do CEEB.  Zgłaszamy jedynie te urządzenia, które są enumeratywnie wymienione we wzorze deklaracji w sekcji B01.

W przypadku budynków, pełniących funkcję bytową (mieszkaniową), właściciel budynku powinien wypełnić co do zasady deklarację A. Fakt dodatkowego prowadzenia działalności gospodarczej, nie zmienia charakteru tego budynku – stanowi miejsce realizacji podstawowych potrzeb życiowych w postaci jego zamieszkiwania.

Istotnym pozostaje przy tym fakt posiadania wspólnych źródeł ogrzewania dla całego budynku, ogrzewających część mieszkalną, jak i np. lokale usługowe. Sytuacja ta może zmienić się, gdy w budynku są indywidualne źródła ogrzewania i np. lokal usługowy będzie posiadał dodatkowe, indywidualne źródło ogrzewania służące na potrzeby wyłącznie tego lokalu. Wówczas, zgodnie z rubryką C01 z Deklaracji A, należy wypełnić dodatkowo deklarację B dla tego konkretnego lokalu, wskazując to dodatkowe źródło, które nie zostało uwzględnione w Deklaracji A.

Rubryka C 01:

Czy w budynku znajduje się lokal lub lokale niemieszkalne ogrzewane źródłem ciepła nieuwzględnionym w niniejszej deklaracji?

(01) ☐ Tak → należy dołączyć Formularz B                         

(02) ☐ Nie

 

Obaj współwłaściciele mogą złożyć deklarację za swój lokal. Obie deklaracje będzie można wprowadzić z uwagi na indywidualny atrybut każdej z nich – imię i nazwisko zgłaszającego. Dane zostaną zagregowane pod danym punktem adresowym.

Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku lub lokalu. Osoba zamieszkująca lokal składa deklarację tylko wtedy, gdy jest jego właścicielem lub zarządcą lub też posiada pełnomocnictwo do występowania w imieniu powyższych osób.

Funkcjonalności systemu

Inwentaryzacja

 

Aktualne rozwiązanie wymaga prowadzenia kalendarza przez urząd. Należy podkreślić, że obywatel widzi jedynie dni i godziny dostępne w danym urzędzie natomiast wybierając konkretny termin nie będzie widział kto personalnie kryje się pod tym terminem.

 

 

Przebieg inwentaryzacji czy kontroli środowiskowej jest analogiczny jak dotychczas. Zakres danych regulują przepisy, a formularze wypełniane są na podstawie dokumentów przekazanych przez zarządcę/właściciela bądź oświadczeniu osoby uczestniczącej podczas wizyty. W przypadku braku informacji w systemie będzie można wybrać odpowiedź: brak danych.

 

Nie. Deklaracja to oświadczenie, które pozostanie w systemie jako wpis. Każdy kolejny wpis, np. kolejna deklaracja lub protokół z inwentaryzacji czy kontroli środowiskowej, nadpisze dane dla tego budynku w systemie.

 

Tak. Inwentaryzacja dotyczy źródeł ciepła. Jeżeli w takim domku jest źródło ciepła, to należy taki obiekt zinwentaryzować.

 

Na podstawie oświadczenia właściciela lub naocznie.