Przejdź do treści
Kobieta siedząca przed laptopem na łóżku

Moduły Systemu ZONE w praktyce — lista oraz omówienie ich możliwości

System ZONE, czyli Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji został stworzony, by wspierać działania zmierzające do redukcji zanieczyszczenia powietrza. Jego głównym celem jest zwiększenie świadomości obywatelskiej i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla poprzez wdrożenie odpowiednich działań już na szczeblu lokalnym. System jest stworzony z przejrzystych modułów, które umożliwiają szybkie podejmowanie decyzji i wykonywanie zaplanowanych działań. Sprawdź, jakie możliwości mają poszczególne moduły, by móc z nich właściwie korzystać.

Czym są moduły w Systemie ZONE?

System ZONE jest pogrupowany na moduły ze względu na ich funkcjonalności. Wszystkie działania można wykonać zarówno na wersji webowej z poziomu portalu, jak i w aplikacji na urządzenia mobilne. Każdy moduł kryje w sobie inne funkcje, dzięki czemu korzystanie z systemu jest proste i intuicyjne.

Lista modułów w Systemie ZONE i ich prezentacja

Poznaj moduły systemu ZONE i ich funkcjonalności.

#1 Moduł analityczno-raportowy

To moduł Systemu ZONE, który pozwala użytkownikowi generować raporty i analizować dane przechowywane w bazie CEEB. W tym module użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami mają dostęp do raportów oraz statystyk, których parametry mogą dobierać i definiować w ramach wskazanego zakresu i modyfikować pod konkretne potrzeby.

Moduł analityczno-raportowy bazując na danych zagregowanych w bazie CEEB pozwala przeprowadzać rożnego rodzaju analizy.

Moduł analityczno-raportowy zawiera:

 • Generator raportów cyklicznych — narzędzie, które umożliwia generowanie raportów cyklicznych zgodnych z przypisanym harmonogramem. Gotowy raport można udostępnić za pomocą poczty elektronicznej.
 • Moduł raportowy — to opcja pozwala w szybki i łatwy sposób tworzyć raporty dotyczące źródeł ciepła, źródeł spalania, zainstalowanych odnawialnych źródeł energii oraz inwentaryzacji budynków. Na podstawie informacji źródłowych moduł pozwala wygenerować kompletną prezentację nt. rodzajów stosowanych paliw, termomodernizacji, informacji o budynkach oraz budynkach wymagających modernizacji. W czasie tworzenia raportów będzie brany pod uwagę również obszar zgodności z uchwałą antysmogową, Program Ochrony Powietrza, Planowanie Energetyczne, Ubóstwo Energetyczne, gospodarowanie odpadami oraz finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych.
 • Centralne repozytorium analityczne — ta funkcja to możliwość tworzenia zaawansowanych analiz i raportów na podstawie nieustrukturyzowanych źródeł danych. Dzięki niej można uzyskać ocenę skuteczności podejmowanych działań oraz identyfikację rezultatów w powiązanych ze sobą obszarach.

#2 Moduł e-learningowy

To moduł, który pełni funkcję edukacyjną dla użytkowników systemu ZONE Moduł ten zawiera zestaw kursów, które mają wspomóc użytkowników systemu w doskonaleniu umiejętności pracy w systemie.  W kolejnych kursach możemy dowiedzieć się jak funkcjonują poszczególne moduły, jakie dają nam możliwości oraz w jasny sposób przejść przez te procesy, krok po kroku, w praktyce.

#3 Moduł administracyjny

Moduł dla administratora systemu. Pozwala zarządzać Administratorowi dostępami dla osób uprawnionych.

Administrator Systemu ZONE zakłada konta osobom uprawnionym i zarządza grupą użytkowników. Osoby uprawnione (np. urzędnicy, przedsiębiorcy), którzy złożyli wniosek o wpis do wykazu osób uprawnionych i którym zostało założone konto w systemie przez admina, uzyskują dostęp do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dzięki temu osoby te mogą wprowadzać do systemu informacje w postaci np. wyników wykonania przeglądów kominowych, inwentaryzacji budynków, sporządzenia protokołu kontroli środowiskowej. Obywatele logują się wyłącznie przez Węzeł Krajowy.

Ten moduł składa się z poniższych podmodułów:

 • Uwierzytelnianie i autoryzacja — pozwala przeprowadzić użytkownika przez proces uwierzytelniania oraz umożliwia rozwiązywanie problemów związanych z logowaniem do Systemu ZONE.
 • Zrządzanie użytkownikami — pozwala określać uprawnienia i role użytkowników oraz zarządzać całą strukturą organizacyjną.
 • Repozytorium użytkowników i uprawnień — służy do przechowywania danych użytkowników.

#4 Moduł finansowy

Moduł, który zbiera informacje na temat udzielonego wsparcia finansowego związanego z wykorzystaniem dotacji. Ten moduł został stworzony, by monitorować obszary związane z finansowaniem poniższych projektów:

 • Przedsięwzięcia związane z termomodernizacją budynków — ten aspekt został uwzględniony w podmodule Dotacje. Dzięki zebranym i przetwarzanym danym system będzie sugerował właścicielom i zarządcom budynków, z którego programu warto skorzystać, by wykonać np. termomodernizację budynku.
 • Socjalne wsparcie ubóstwa energetycznego — na podstawie informacji z systemów zewnętrznych lub danych, które zostały wprowadzone przez operatora, właściciel nieruchomości lub zarządca będzie mógł otrzymać wsparcie finansowe w postaci dodatku energetycznego, zasiłku celowego lub dodatku mieszkaniowego.

#5 Moduł pobierania danych

Moduł pobierania danych jest odpowiedzialny za wymianę danych z systemami zewnętrznymi a konkretnie za zasilenie Systemu ZONE danymi z poszczególnych systemów zewnętrznych. Jego nadrzędnym celem jest zbieranie i aktualizacja danych z zewnętrznych systemów referencyjnych oraz zasilanie bazy CEEB.

#6 Moduł inwentaryzacji budynku

Moduł z najbardziej różnorodną strukturą funkcjonalną. W zależności od profilu użytkownika (obywatelowi/urzędnikowi/przedsiębiorcy) pozwala na przykład:

 • zgłosić „kopciucha”,
 • wprowadzić dane z przeprowadzonej kontroli środowiskowej,
 • zamówić przegląd przewodów kominowych  oraz gdy zajdzie taka potrzeba, zmienić daty wizyty kominiarza,
 • zapisać się do wykazu osób uprawnionych,
 • złożyć deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz niemieszkalnych,
 • wygenerować i pobrać uproszczony audytu energetyczny.

W tym module znajduje się 7 podmodułów:

 • kontrola środowiskowa
 • przegląd przewodów kominowych
 • inwentaryzacja budynków
 • zgłoś „kopciucha”
 • deklaracje CEEB
 • kalendarz wolnych terminów inwentaryzacji
 • wykaz osób uprawnionych

#7 Moduł GIS

W module GIS są przechowywane dane przestrzenne, którymi można zarządzać i udostępniać je wybranym podmiotom. Podstawowymi elementami współpracującymi w ramach modułu GIS są poniższe podmoduły:

 • Portal mapowy — można z niego skorzystać w wielu miejscach w systemie ZONE. Ta funkcja pozwala stworzyć analizę przestrzenną z poziomu mapy na zdefiniowanych przez administratora danych udostępnianych przez System ZONE.
 • Serwer danych przestrzennych — pozwala udostępniać dane przestrzenne, które są przechowywane w Systemie ZONE. Dzięki niemu każdy użytkownik może skorzystać z funkcji przeglądania danych przestrzennych.
 • Serwer usług katalogowych — umożliwia wyszukiwanie zbiorów i usług danych przestrzennych. Ponadto jest odpowiedzialny za przechowywanie, tworzenie i udostępnianie zasobu metadanych.

Podsumowanie: wszechstronne zastosowanie Systemu ZONE w codziennym życiu obywateli

System ZONE to nowoczesna platforma, która otwiera nowe możliwości zarówno przed zarządcami budynków i właścicielami, jak i urzędnikami, którzy dbają o porządek i zgodność wykonywanych procedur z obowiązującymi ustawami. Cyfryzacja procesu ułatwi pracę w urzędnikom. System ZONE to także skrócenie czasu reakcji na realizację potrzeb mieszkańców. Łącząc siły i dobrze przybierając odpowiedni kierunek działań, które mają polepszyć jakość powietrza, możemy osiągnąć naprawdę spektakularne efekty .

Jeśli chcesz poznać jeszcze lepiej System ZONE, zajrzyj tutaj.

Szybkie linki

Odnośniki do projektów partnerskich

Projekty GUNB

Materiały do pobrania

Przykłady formularzy, pliki graficzne i inne